Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Materské a rodinné centrá

Materské a rodinné centrá - významná súčasť tretieho sektora na Slovensku

 • vznikajúce na základe potrieb rodičov,
 • sú zakladané prevažne matkami na materskej a rodičovskej dovolenke,
 • poskytujú priestor pre sebarealizáciu každého, kto prejaví záujem. 
Sú to organizácie postavené na dobrovoľníckej práci a rozvoji svojpomoci v komunite rodín.

Je to prostredie bezpečné a priateľské k deťom, otvorené pre všetkých, poskytujúce návštevníkom možnosť individuálnych aktivít ako aj organizovaný program. V mnohých MC/RC sú poskytované aj rôzne podporné služby pre rodiny s malými deťmi.

 
Vznik:
Do roku 1998 – rôzne neformálne skupiny matiek s deťmi
Po roku 1998 – občianske združenia (v súčasnosti cca 80 MC)
 
Dôvody vzniku MC/RC:
 • zánik trojgeneračného modelu výpomoci a poradenstva,
 • niekoľkoročná sociálna izolácia rodičov celodenne starajúcich sa o dieťa – prevažne matiek, strata zručností, sebavedomia a kontaktov v rámci svojej profesie,
 • nedostatok inšpirujúcich zariadení a bezpečných ihrísk pre deti v prvých rokoch života,
 • nevšímavosť, neochota pomôcť až arogancia zo strany verejnosti k matke s dieťaťom, rôzne typy bariér a zákazov pre vstup s kočíkom, materské komplexy z pocitu „prekážania“,
 • celospoločenská situácia, ktorá nemotivuje mať deti, prípadne viac detí.
Poslanie materských a rodinných centier:
- pomôcť dieťaťu tým, že pomáhajú jeho rodičom . Je to v prvom rade prostredie a modely správania blízkych ľudí, ktoré výrazne vplývajú na osobnosť dieťaťa, jeho psychické a fyzické zdravie.
   
MC/RC vytvárajú motivačné prostredie:
 • pre vzájomné pomáhanie a učenie sa, sú podnetom pre aktívne riešenie vlastných problémov,
 • pre stretávanie a zbližovanie sa ľudí rôzneho zázemia, vzdelania, vyznania, s rôznymi skúsenosťami, čím motivujú ľudí k znášanlivosti,
 • pre osvetu, vzdelávanie a poradenstvo,
 • pre osobnostný rast, čím otvárajú nové príležitosti a druhé šance,
 • pre formovanie a posilňovanie občianskeho princípu, 
 • pre bezpečnú a tvorivú zábavu detí, spoznávanie okolitého sveta a pre budovanie prvých vzťahov.
Aktivity MC/RC predstavujú:   
Fungujú ci komunitný model sociálnej prevencie
V MC/RC sa stretávajú rodiny s malými deťmi, nezamestnané ženy, dôchodcovia a iné skupiny bez ohľadu na rasu, sociálne postavenie, zdravotný stav a pod. Pripravujú a participujú na spoločných aktivitách zjednocujúcich rodinu a komunitu – kultúrne, spoločenské a športové podujatia, spoločné brigády, projekty. Participatívnym včlenením do aktivít pre ne zaujímavých; posilnením vedomia v ich vlastné schopnosti; a umožnením sa realizovať; dosahujú MC/RC na Slovensku i v zahraničí unikátne výsledky pri predchádzaní sociálno-patologických problémov,  najmä žien na materskej dovolenke.
 
Flexibilnú reakciu na potreby rodín s malými deťmi
MC/RC – to sú priestory osobitne upravené a skrášlené matkami a ich manželmi, aby vyplnili obrovskú medzeru v infraštruktúre pre rodiny s deťmi. MC/RC – to sú aj skupinky nadšencov – dobrovoľníkov (opäť prevažne matiek na materskej dovolenke), ktoré si navzájom poskytujú základné služby – kurzy a školenia zamerané na zvyšovanie zručností (napr. jazykové, počítačové kurzy, ručné práce, tréningy v oblastiach nevyhnutných pre opätovné zaradenie sa do pracovného procesu), opatrovanie detí apod. Lokálne MC/RC okolo seba sústreďujú odborníkov, ktorých bezplatné poradenstvo, napr. v oblastiach sociálno – právnej, psychologickej, lekárskej, je pre mladé rodiny veľmi dôležité a deficitné. Aktivity modelového MC/RC, ktoré je ukážkou škály činností prebiehajúcich vo väčšine MC/RC.
 
 
Ochotu a kapacity pomôcť pri riešení problémov týkajúcich sa vecí verejných a aktivizovať občianske vedomie 
MC/RC sa stali vo svojej komunite istou „avangardou“, ktorej sa podarilo rozhýbať často driemajúce sídliská, alebo mestečká. Vychádzajúc z prirodzených a základných potrieb detí a ich rodičov MC/RC iniciovali úpravu svojho okolia a priniesli „vzruch“ prostredníctvom aktivít a podujatí s prístupom aj pre ostatných záujemcov. 
 
Predstaviteľky MC/RC si uvedomujú dôležitosť aktívne sa podieľať na správe vecí verejných, nakoľko sa ich bezprostredne dotýkajú. MC/RC vedia formulovať, čo je treba v ich okolí zlepšiť, chcú aktívne prispieť k pozitívnej zmene a svojím konaním vedia inšpirovať okolie. Cez svojich rodičov sa aj deti stávajú citlivejšie a vnímavejšie k potrebám ostatných a zaujímajú sa ako „to funguje“ v spoločnosti. Keďže MC/RC sú otvoreným priestorom, pocit zmysluplného naplnenia i uplatnenia tu nájdu i skupiny „odsúvané“ spoločnosťou – rómske rodiny, dôchodcovia, nezamestnaní a pod.
 
Kapacity na spoločenskú a profesijnú integráciu matiek na materskej dovolenke 
V našej spoločnosti sú to najčastejšie ženy, ktoré idú po narodení dieťaťa na materskú a neskôr na rodičovskú dovolenku. Aby sa mohli tomuto krásnemu poslaniu naplno a s radosťou venovať, je nevyhnutné vytvoriť im podmienky. Podmienky, ktoré znížia ich pocit izolácie, ktorý nezriedka vyúsťuje do psychických ochorení; podmienky, ktoré im umožnia byť dobrou matkou a súčasne plnohodnotnou súčasťou spoločnosti počas aj po materskej a rodičovskej dovolenke. MC tvoria najčastejšie ženy – matky pre ženy – matky, a preto sú najefektívnejším spôsobom ich integrácie. Ženy v nich spoluvytvárajú svoje prostredie, svojpomocou sa učia aj pomáhajú cez konkrétne aktivity načrtnuté vyššie. Prostredníctvom takéhoto zapojenia čas strávený na materskej dovolenke nie je časom stagnácie, či už profesionálnej, alebo ľudskej – naopak, zapojenie sa do aktivít v MC prispieva k nadobudnutiu mnohých zručností a schopností, čo v konečnom dôsledku posilňuje nielen sebavedomie žien, ale posilňuje aj súdržnosť a kvalitnejšie fungovanie rodín.
   
Know-how na efektívne využitie zdrojov v oblasti preventívnej rodinnej politiky a rodičovskej výchovy dlhodobo využívaný v zahraničí
Model MC vznikol ako vedecký sociologický koncept v 70-tych rokoch v Nemecku, odkiaľ sa rýchlo rozšíril do ďalších krajín najmä západnej Európy. V súčasnosti funguje viac ako 770 materských a rodinných centier po celom svete. Slovenské MC/RC úzko spolupracujú s českou sieťou MC/RC a osobitne inšpiratívna je spolupráca s nemeckými MC/RC v rámci medzinárodnej siete MINE. Podnetná je ich spolupráca s miestnymi samosprávami, ktorá je postavená na skutočnosti, že MC/RC sú súčasťou „preventívnej politiky štátu“ a vytváranie podmienok na zdravý rodinný život je pre štát výhodnejšie, než prostriedky na nápravu súvisiacich „škôd“.
 
Prečo by si materské a rodinné centrá zasluhovali pozornosť a podporu zo strany samosprávnych a štátnych orgánov?
 • sú jednoduchým a veľmi efektívnym nástrojom na odstraňovanie následkov rýchlych sociálnych zmien,
 • suplujú činnosť rôznych inštitúcií, dopĺňajú chýbajúce miesta v sociálnom systéme pomoci,
 • sú samoregulačné pri nízkych nákladoch,
 • motivujú ľudí a komunitu pasívne nečakať na pomoc zvonku,
 • flexibilne reagujú na zmenu potrieb a pomerov,
 • chcú spolupracovať a tým skvalitňovať prácu iných subjektov zameraných na rovnakú cieľovú skupinu (zdravotnícke zariadenia, občianske poradne, podnikatelia...),
 • prispievajú k znižovaniu nezamestnanosti
Najefektívnejšie pôsobenie preventívnych aktivít je  možné dosiahnuť, ak subjekty vykonávajúce prevenciu sú prirodzene akceptované cieľovou skupinou a účasť na aktivitách je dobrovoľným rozhodnutím účastníkov. Materské a rodinné centrá   sa preto javia ako v hodný partner verejnej správy pre vykonávanie prevencie vzniku krízy v rodine podľa §10 Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele , ktorú majú obce a mestá v zmysle §75 spomínaného zákona vykonávať v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti

Soňa Holíková
.
  
 
   
 
 


 


 

Partner UMC

GeneralliBratislavský samosprávny krajErasmus Granty EHP a NórskaMPSVRAxxesÚrad vlády

Partner projektu MPM

Fax CopyKik_partnerZlatíčkoGlenmark

Mediálny partner MPM

LASER MEDIARTVSFit štýl

Partner MPM v BA

Bratislava_Nove MestoZľavomatPolus City CenterActive KIDSEkopodnikHapeOrganic BabyMiracleBKISBudamar