Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

O nás

Základné informácie o Únii materských centier

„Poslaním Únie materských centier je dosiahnuť úctu a uznanie materstva v spoločnosti a spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny.“


Prečo vznikla Únia materských centier?

História materských centier na Slovensku siaha do roku 1996, kedy začalo obdobie sa viaceré skupinky mladých matiek začali stretávať a rozvíjať predstavu vlastných materských centier v mieste svojho bydliska. Rok 2001 bol prelomovým, zakladanie materských centier z iniciatív matiek sa šírilo geometrickým radom. Jednotlivé materské centrá spolu komunikovali spočiatku neformálne, no potreba spojenia do siete za účelom vzájomného prepojenia, spoznávania sa a vyššej organizovanosti bola stále naliehavejšia a stala sa mottom prvej spoločnej konferencie „Pomôžte, aby sme si mohli pomáhať" v roku 2001 v Poprade. Únia materských centier bola zaregistrovaná ako občianske združenie v lete 2003. Je celoslovenskou sieťovou organizáciou. Najvyšším orgánom Únie materských centier je Valné zhromaždenie (VZ), ktoré tvoria členské centrá. VZ sa stretáva jedenkrát ročne. Dozorná rada (DR) je volená VZ.


Členovia ÚMC

Členom ÚMC sa môže stať to občianske združenie, alebo nezisková organizácia, ktorá súhlasí s etickým kódexomasplní kritériá na prijatie. Nových členov ÚMC prijíma Výkonný tím priebežne počas celého roka.


 

Ciele ÚMC

Únia materských centier:

 

  • Šíri koncept materského/rodinného centra, inšpiruje a podporuje vznik nových materských a rodinných centier ako priestoru, v ktorom môžu mamy aj so svojimi malými deťmi zmysluplne prežívať obdobie, kedy sa plne venujú rodine – rozvíjať sa, vzdelávať, pracovať na sebe a nachádzať vľúdnu podporu vo svojej novej životnej situácii.
  • Vytvára fungujúcu sieť, v ktorej udržiava informovanosť materských a rodinných centier, koordinuje spoločné aktivity a pomáha materským a rodinným centrám v núdzi. Stará sa o trvalú udržateľnosť materských a rodinných centier.
  • Komunikuje s predstaviteľmi verejného života, médiami, ostatnými mimovládnymi organizáciami na Slovensku i v zahraničí. Buduje tak vážnosť a dôveryhodnosť siete materských a rodinných centier ako partnera pre celospoločenské diskusie a riešenie problémov matiek v spoločnosti.
  • Pomáha pri ochrane práv mám, detí a rodín. Poradenstvom, lobingom, publikačnou, informačnou a vzdelávacou činnosťou, organizovaním spoločenských a kultúrnych podujatí aich medializáciou kráča po ceste, na konci ktorej je krásny cieľ: „Lepší svet okolo, ktorý súvisí s mamami, deťmi, rodinami"

 

  Stanovy ÚMC


-
 

Partner UMC

GeneralliErasmus  MPSVRGranty EHP a NórskaBratislavský samosprávny krajAxxesÚrad vlády

Partner projektu MPM

Kik_partnerGlenmarkFax CopyZlatíčko

Mediálny partner MPM

LASER MEDIARTVSFit štýl

Partner MPM v BA

Bratislava_Nove MestoZľavomatHapeActive KIDSEkopodnikMiracleBudamarOrganic BabyBKISPolus City Center