Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Materské centrá na ceste k samostatnosti

Materské centrá na ceste k samostatnosti

 

Tlačová správa, Únia materských centier

Bratislava, 14.2.2015 - Únia materských centier  v rámci projektu Krok k samostatnosti   podporovanom prostredníctvom programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce   v rozšírenej Európskej únie zorganizovala záverečnú konferenciu s názvom   „Najlepšia prax v etablovaní materského centra v systéme sociálnych služieb” a prezentovala nové možnosti pre materské centrá.

 

Projekt bol nesmiernym prínosom pre zvýšenú informovanosť  predstaviteľov miest a obcí o činnosti a opodstatnenosti materských a rodinných centier. Prostredníctvom svojich regionálnych koordinátoriek sa Únia materských centier stretla s  70 zástupcami miest a obcí a vedúcich oddelení sociálnych služieb. Materské centrá tiež zorganizovali okrúhle  stoly s kandidátmi do mestských zastupiteľstve, kde sa preberali témy rodín aj s väčšími deťmi – otázky škôlok, bezpečnosť detí cestou do škôl, kultúra a pod. a prirodzene si rozšírili komunity priaznivcov materských centier. Získaním silného základu v komunite, sa zvyšuje stabilizácia materských centier pred neočakávanými rozhodnutiami predstaviteľov miest a obcí a vzniká tým väčší   tlak na dodržanie verejného prísľubu podpory materského centra. Sme overení časom a kvalitou práce. Sme súčasťou komunitných plánov miest a obcí, pre ktorých vykonávame všestrannú sociálnu prácu s rodinou a komunitou.  Ako povedala Mária Jacková z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny: „Materské centrá  sú partner verejnej správy pre vykonávanie prevencie vzniku krízy v rodine podľa §10 Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktorú majú obce a mestá v zmysle §75 spomínaného zákona vykonávať v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti. Najefektívnejšie pôsobenie preventívnych aktivít je  možné dosiahnuť, ak subjekty vykonávajúce prevenciu sú prirodzene akceptované cieľovou skupinou a účasť na aktivitách je dobrovoľným rozhodnutím účastníkov. Materské a rodinné centrá sú ideálnym priestorom pre takéto aktivity.“

Pri rozvíjaní cesty ako ďalej sme skonštatovali, že mnohé materské a rodinné centrá už dávno neplnia len funkciu podpornej skupiny a poskytujú širokú paletu služieb, smerujúcu na rodinu a dieťa v jeho rannom vývoji. Sú súčasťou rôznych neoficiálnych pokusov o včasnú intervenciu v podobe prednášok, neformálneho vzdelávania zameraného na neuromotorický, rečový či psychický vývoj dieťaťa.  „Keď premeškáme obdobie v prvých rokoch života dieťaťa a neposkytneme mu zodpovedajúcu podporu v jeho vývoji, je zložité a často nemožné túto situáciu neskôr napraviť,“ načrtla možnosti rozšírenia pôsobnosti materských centier Alena Suchareková, liečebná pedagogička.

 

Partner UMC

MPSVRGeneralliGranty EHP a NórskaAxxesBratislavský samosprávny krajÚrad vládyErasmus

Partner projektu MPM

Kik_partnerFax CopyZlatíčko

Mediálny partner MPM

LASER MEDIAFit štýlRTVS

Partner MPM v BA

Organic BabyMiracleBudamarHapeActive KIDSZľavomatBKISPolus City CenterEkopodnikBratislava_Nove Mesto