Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Krok k samostatnosti

Projekt Krok k samostatnosti je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Cieľ projektu


Aj vďaka činnosti ÚMC jednotlivé materské centrá dnes zohrávajú dôležitú úlohu v starostlivosti o deti do troch rokov, matky na materskej dovolenke, rodičov na rodičovskej dovolenke a mladé rodiny. ÚMC postupne vybudovala z neformálnych zoskupení dobrovoľné a neziskové organizácie, ktoré sa stali významnou časťou života miestnych komunít. Tieto organizácie zohrávajú v komunitách, kde sú vybudované, dôležitú rolu v procese integrácie matiek na materskej dovolenke do bežného pracovného a spoločenského života. V dôsledku plnenia svojej životnej role sa tieto ženy ocitajú v spoločenskej izolácii. Pozornosť a čas matky je zameraná najmä na uspokojovanie mentálnych a fyzických potrieb dieťaťa a jeho rozvoj. Priestor na vlastnú sebarealizáciu a rozvoj je značne zúžený a čas na budovanie sociálnych kontaktov, získavanie zručností, či sebavzdelávanie je limitovaný starostlivosťou o dieťa a ostatných členov rodiny.

Najdôležitejšou úlohou ÚMC je rozvinúť a posilniť zručnosti členiek MC/RC. Vďaka úspešnosti projektu Krok k samostatnosti, ktorým sa ÚMC uchádzala o podporu zo švajčiarskeho finančného mechanizmu, budú prebiehať vzdelávania v rôznych oblastiach na podporu pôsobenia MC/RC na Slovensku.

Členské MC/RC sa budú môcť vzdelávať v oblasti komunikačných zručností, sebaprezentácie, komunitnej práce, aby sa zvýšil potenciál prirodzeného komunitného zdroja, akými sú materské/rodinné centrá hlavne v procese predchádzania sociálneho vylúčenia žien na materskej dovolenke, aby mohli centrá zastať svoje miesto medzi organizáciami, poskytujúcimi služby na sociálnu podporu matiek, detí, rodičov i celých rodín. Vzdelávanie bude prebiehať aj v oblasti finančného manažovania centier, aby sa mohli stať čiastočne samostatné a finančne udržateľné. Budú sa tak môcť stať adekvátni partneri pri presadzovaní potrieb a záujmov na úrovni samospráv, obcí a regiónov.

Následne po vzdelávaní boli vytvorené pracovné pozície regionálnych koordinátoriek, takže bude možná užšia spolupráca medzi MC/RC a ÚMC. Vytvorením strategického akčného plánu trvalej udržateľnosti centier bude naštartovaný proces plánovania. Regionálne koordinátorky sú iniciátorkami, sprievodkyňami a pomocníčkami v menovanom procese. Materské/rodinné centrá postupne s pomocou koordinátoriek identifikujú svoje problémy, definujú potreby podľa regiónov. Výsledným dokumentom sa stane strategický dokument v podobe akčného plánu, ktorý bude slúžiť ako záväzný dokument pre ďalšiu budúcnosť a smerovanie MC/RC v jednotlivých regiónoch. Tento budú predkladať na úrovni regiónov. Budú pripravovať, organizovať a realizovať sériu diskusii za účelom získania podpory a presadenia svojich požiadaviek materských/rodinných centier na úrovni vlastných regiónov, samospráv a obcí.Priebeh projektu


Projekt „Krok k samostatnosti“ prešiel ťažkým, ale veľmi dôležitým obdobím. Na otváracej konferencii bol detailne predstavený celý projekt v trvaní dvoch rokov. Nikto si však vtedy nevedel predstaviť do detailov, čo to bude pre nás znamenať. Koľko práce bude treba odviesť, koľko vedomostí sa účastníčky tréningov môžu dozvedieť a nielen to, ale aj priamo a konkrétne naučiť. V neposlednej rade, ako to môže zoceliť líderky centier v jednotlivých krajoch.

Po hľadaní najlepšieho trénovacieho tímu bol ako najúspešnejší vybraný tím Jana a Beata z Komunitného centra v Nitre, kde majú konkrétne skúsenosti a veľmi dobré výsledky vo vyjednávacích procesoch s miestnou samosprávou. Proces vyjednávania trval 2 roky. Predchádzalo mu niekoľkonásobné stretanie sa s naplánovanými aktivitami k úspešnému získaniu 650 m2 plochy na poskytovanie služieb verejnosti v oblasti práce s rodinami, školopovinnými deťmi, dospelými, a tým aktívne poskytovať sociálne služby obyvateľom sídliska a blízkeho i ďalšieho okolia.

V prípravnej fáze bolo potrebné získať dostatok informácií o problémoch, s ktorými sa MC/RC bežne stretajú pri svojej činnosti. Prevažne sa najviac problémov dotýkalo platenia priestorov, negatívne reakcie starostov a primátorov miest k práci v MC/RC. Verejnosť nie je dostatočne informovaná o dôležitosti pôsobenia pre kategóriu ľudí, ktorá nie je zastrešená žiadnymi inými organizáciami. Ďalším zisťovaním sa vynoril problém zriaďovania komerčných detských ihrísk, ktoré sa v niektorých prípadoch nazývajú materské centrá, ale nespĺňajú ponuky takýchto zariadení. MC/RC, ktoré vznikajú z potrieb matiek, vypĺňajú svoj program aktivitami pre tieto matky. Ide predovšetkým o poskytovanie služieb matkám, ktoré sú s príchodom dieťaťa na svet uzavreté vo svojich bytoch. Dostávajú sa do izolácie a potrebujú znovu začlenenie do spoločenského života, aby mali prvé roky svojich detí prežité spoločne a v dobrej atmosfére.

Na základe získaných informácií si trénerky rozvrhli program školení. Trénovať sa začalo na východe v košickom a prešovskom kraji vždy v dvoch dňoch. V týchto krajoch je najmenej členských MC/RC, preto sme predpokladali, ze to bude najťažšie. Náročnejšie však ako tréningy bolo zabezpečenie nocľahov a školiacich priestorov. Nebolo ľahké zosúladiť potreby školiacich miestností s priestorom pre deti, pretože sa tréningov zúčastňovali mamičky s deťmi od 6 mesiacov do 5 rokov. Prvé tréningy sme odštartovali v MC Bambino v Poprade. Zo začiatku sme boli vždy v inom zariadení, inom MC/RC. Dievčatá sa veľmi rýchlo zorientovali priestorovo. Ostatné veci boli pre ne nové a poučné. V rolových hrách boli ukázané rôzne reakcie predstaviteľov samospráv. Aj keď to boli len hry, dievčatá ich brali veľmi vážne, s trémou a so všetkým, čo skutočné stretnutie môže priniesť. Prešli tréningom komunikačných zručností, získavaniu komunitných zdrojov, ako motivovať na aktívny prístup v komunitách, zhodnotením záporov a nedostatkov toho ktorého centra a naplánovaním reálnych projektov, ktoré si museli obhájiť pred „komisiou“. Tréning komunikačných zručností, zručnosti pre prácu v komunite, viedol ku schopnosti efektívnej komunikácie a vyjednávania na úrovni miestnej, regionálnej a celonárodnej, zvyšovanie kvality služieb poskytovaných v denných - materských centrách. Prostredníctvom vzdelávania líderiek sme sa snažili dať dôraz na aktivizovanie matiek a využitie ich schopností pre zlepšenie života v komunite.

Tréningy boli nastavené na zodpovedné vedenie centier, aby napomohli ženám matkám predchádzať ich izolácii na materskej dovolenke. Mohli by sme odborne povedať, že matka trpiaca depresívnymi stavmi, alebo neurotickými problémami, býva často uzavretá do seba, je ochudobnená komunikácia matky a dieťaťa, čo môže mať za následok ohrozenie vývinu dieťaťa. Preto je často potrebná pomoc začlenenia v komunite prostredníctvom materských centier. Z tohto dôvodu bolo dôležité s účastníčkami tréningov prejsť všetky možné situácie, ktoré sa vyskytujú v centrách. Naučiť ich, ako zvýšiť svoj vplyv navonok, ale i dovnútra. Potrebné vyjednávacie schopnosti tak trochu chýbali, práve z dôvodu neuvedomenia si dôležitosti fungovania MC/RC.

Skončil sa proces trénovania a bolo potrebné vybrať líderky, regionálne koordinátorky, ktoré budú schopné a ochotné koordinovať centrá v jednotlivých regiónoch, motivovať líderky centier k aktívnemu zapájaniu sa do celonárodných aj regionálnych projektov, pomáhať pri zakladaní nových materských centier a vyhľadávať novovzniknuté centrá za účelom ponúknutia členstva v Únii materských centier.

Krok k samostatnosti zahŕňa niekoľko krokov . Prvým sme vykročili úspešne. Držme si palce, aby sme naplnili ďalšie ciele, pretože nebudú jednoduché. Budú zahŕňať zostavenie akčného plánu v jednotlivých regiónoch a reálne vyjednávania. Nech nám vydrží elán, s ktorým sme začali. Bude to dôležité obdobie pre MC/RC i ÚMC.Článok v časopise Materské centrá o projekte Krok k samostatnosti (2/2013):
Galéria:

--

-
 
Materské centrá na ceste k samostatnosti

Tlačová správa, Únia materských centier, Bratislava, 14.2.2015


Viac
-
 
Najlepšia prax v etablovaní materského centra v službách pre rodiny s deťmi

Prezentácie zo záverečnej konferencie


Viac
-
 
Relácia o materských centrách v Rádiu Regina...

... s regionálnymi koordinátorkami ÚMC Martou Fudályovou a Táňou Bareán Žolnovou


Viac
-
 
Stretnutie s novozvoleným primátorom a poslancami mesta Sereď
Viac
-
Ženy z materských centier kandidovali v komunálnych voľbách

Urobili sme ďalší Krok k samostatnosti aj to je výsledok projektu podporenom z Programu švajčiarsko - slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie


Viac
-
 

Partner UMC

Úrad vládyAxxesBratislavský samosprávny krajMPSVRErasmus  GeneralliGranty EHP a Nórska

Partner projektu MPM

Kik_partnerZlatíčkoFax Copy

Mediálny partner MPM

LASER MEDIAFit štýlRTVS

Partner MPM v BA

EkopodnikBKISPolus City CenterBratislava_Nove MestoHapeActive KIDSZľavomatOrganic BabyBudamarMiracle