Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Členstvo

Ako sa stať členom ÚMC

Členom ÚMC sa môže stať to občianske združenie alebo nezisková organizácia, ktorá súhlasí s  Etickým kódexom ÚMC   a splní kritériá na prijatie:

 1. napĺňa  Model MC/RC
 2. má priestor na stretávanie sa
 3. preukázateľne realizuje aktivity MC/RC
 4. spĺňa aj formálne požiadavky – podá si prihlášku (doc)

Nových členov ÚMC prijíma Výkonný tím priebežne počas celého roka.


Prečo sa stať členom ÚMC

Výhody člena ÚMC:

 1. pravidelné informovanie odianí v ÚMC a v neziskovom sektore – prostredníctvom e-konferencie, vzdelávacieho a komunitného portálu, poštou, časopisu Materské centrá, osobnými stretnutiami, e-mailami na adresy štatutárnych zástupkýň, a pod.
 2. bezplatná propagácia činnosti MC/RC prostredníctvom www.materskecentra.sk a facebooku
 3. získanie prístupu k vnútorným dokumentom (on - line školenia, manuály, know-how balíčky),
 4. účasť na spoločných akciách ÚMC: Valnom zhromaždení, regionálnych stretnutiach, vzájomných výmenných návštevách, tematických stretnutiach, školeniach, celosieťových akciách Míľa pre mamu, možnosť zapojiť sa do projektov - Akadémie praktického rodičovstva, Vstúpte s dieťaťom,
 5. uzatváranie partnerstiev sinými MC/RC vrámci Únie pri riešení spoločných tém,
 6. získavanie možnosti uplatniť si 15% podiel zpeňazí získaných pre ÚMC,
 7. bezplatné poradenstvo prostredníctvom orgánov ÚMC,
 8. možnosť voliť a byť volený do orgánov Únie,
 9. možnosť aktívne participovať pri tvorbe programu Únie,
 10. propagácia a mediálna podpora pri celosieťových projektoch,
 11. podpornú advokačnú činnosť na úrovni samosprávy a VÚC,

* každé členské MC, ktoré splní všetky podmienky je pripojené na celoslovenskú e-mailovú konferenciu materských centier a na vzdelávací a komunitný portál


Povinnosti člena/členky sú: (Stanovy - Článok IV, bod 4):

 

 1. Dodržiavať Stanovy združenia, Vnútorný poriadok ÚMC, Smernice a Etický kódex člena ÚMC,
 2. Plniť uznesenia a iné rozhodnutia orgánov združenia,
 3. Dbať o hospodárenie a transparentné nakladanie s majektom združenia,
 4. Dbať o dobré meno združenia,
 5. Platiť členský poplatok vo výške, ktorú ustanoví Valné zhromaždenie  (pre rok 2019 to je 66 €),
 6. Aktívne sa podieĺať na činnosti združenia.
Ďalej je potrebné:  nahlásenie akýchkoľvek zmien súvisiacich s databázou (napr. zmena adresy, štatutára, otváracích hodín apod.) na umc@materskecentra.sk do 14 dní.

 


 -
 

Partner UMC

MPSVRAxxesErasmus Úrad vládyGranty EHP a NórskaBratislavský samosprávny krajGeneralli

Partner projektu MPM

ZlatíčkoFax CopyGlenmarkKik_partner

Mediálny partner MPM

Fit štýlLASER MEDIARTVS

Partner MPM v BA

Polus City CenterBKISEkopodnikBratislava_Nove MestoZľavomatActive KIDSBudamarOrganic BabyHapeMiracle