Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Projekt Axxes_Východiská projektu
AXESS – Acquisition of key competences in economic and social sustainability

Projekt podporený z Programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2 v rokoch 2017-2019.

 

 

Koordinátor projektu/partner 1:   Academia Istropolitana Nova (AINova/Slovensko)

Partner 2 Únia materských centier (UMC/Slovensko)

Partner 3 Community Development Institute (CDI/Moldavsko)

Partner 4 Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl (IHF/Belgicko)

Partner 5 EEO Group/Grécko

Partner 6 IDP European Consultants/Talinsko

Partner 7 Internet Web Solutions (IWS/Španielsko)

 

Zdôvodnenie

Digitálne technológie dramaticky menia spôsob života a práce Európanov. Súčasne však prinášajú mnohé výzvy: podľa Európskej komisie, viac ako 70 miliónov Európanov trpí nedostatočnými digitálnymi zručnosťami, a tým sú vystavení väčšiemu riziku nezamestnanosti, chudoby a sociálnej exklúzie (“New Skills Agenda” 2016). Digitálne zručnosti nie sú len o používaní IKT, ale obsahujú aj kompetencie popísané v dokumente “Digital Competence Framework DigComp 2.0” (aktualizovanom v dec. 2016) v nasledujúcich 5 oblastiach:

1. Informačná & dátová gramotnosť

2. Komunikácia & spolupráca

3. Tvorba digitálnych obsahov

4. Bezpečnosť

5. Riešenie problémov

 

Viac ako 40% Európanov má nedostatočné alebo žiadne digitálne zručnosti, z toho je 42% nezamestnaných. Ako ukazuje príklad Slovenska, v oblasti digitálnych zručností sa prejavuje aj rodový prvok: podľa prieskumu vzdelávania dospelých (Programme in International Assessment of Adult Competencies, PIAAC) v rámci krajín OECD, Slovensko má dobré umiestnenie v kategórii gramotnosť a matematická gramotnosť, avšak má nízke skóre v kategórii „Riešenie problémov v technologicky bohatom prostredí“, čo je synonymum pre digitálne zručnosti podľa OECD. Je tu aj zreteľná nerovnováha medzi mužmi a ženami, v neprospech žien.

Cieľ projektu

Na základe týchto zistení bol stanovený cieľ projektu AXESS: zvýšiť digitálne zručnosti u žien s nízkymi zručnosťami prostredníctvom vzdelávacích zdrojov a nástrojov, ktoré sa budú nachádzať na otvorenej a bezplatnej platforme typu OER (Open Educational Resources, otvorené vzdelávacie zdroje). Dlhodobým cieľom projektu je zvýšenie zamestnateľnosti (prostredníctvom rozvinutia zmyslu pre iniciatívu a podnikavosť) a viac proaktívneho občianskeho a spoločenského zapojenia sa. Slovné spojenie „digitálne zručnosti“ v projektovom dokumente zahŕňa aj občianske a spoločenské kompetencie, ako aj zmysel pre iniciatívu a podnikavosť. Tieto kompetencie sa nachádzajú medzi 8 kľúčovými kompetenciami celoživotného vzdelávania definovanými EK.

Projektoví partneri uskutočnia tieto aktivity

AXESS spája 8 partnerov zo 7 krajín. Každý predstavuje iný prístup ku vzdelávaniu dospelých s nízkymi zručnosťami, rovnosti pohlaví, IKT a digitálnym zručnostiam. Primárnou cieľovou skupinou sú ženy s nízkymi sociálnymi a digitálnymi zručnosťami. Cieľová skupina sa bude podieľať na implementácii vo fáze validácie pripravených kurzov.

A) Vývoj platformy AXESS OER – bezplatný a otvorený prístup k projektovým výsledkom a vzdelávacím zdrojom

B) Zmapovanie úrovne digitálnych zručností a potrieb vzdelávania

C) Príprava relevantných, praktických a na použitie jednoduchých vzdelávacích materiálov pre prezenčné a online štúdium

D) Pilotné odskúšanie kurzov pre skupinu min. 150 účastníčok, žien s nízkymi zručnosťami

Metodológia projektu AXESS je postavená na pevnej vedomostnej báze a praktických skúsenostiach. AXESS spája intelektuálny rozmer vo fáze analýzy a praktický prístup vo vývoji a využití vzdelávacích riešení. Metodologický prístup je postavený na týchto fázach:

Analýza => vývoj => testovanie & overenie => uvedenie do praxe => využívanie v praxi

Projekt AXESS bude mať hmatateľné výstupy

Vzdelávacie materiály štruktúrované do min. 10 kurzov, ktoré pokryjú 5 digitálnych kompetencií podľa “Digital Competence Framework DigComp 2.0“, ako aj súvisiace kompetencie – zmysel pre iniciatívu a podnikavosť, občianske a spoločenské kompetencie. Všetky vzdelávacie materiály budú dostupné v 7 jazykoch, aby sa dostali čo k najširšiemu publiku.

AXESS bude mať okamžitý pozitívny dopad na zúčastnené organizácie, cieľové skupiny, vzdelávací systém dospelých, ako aj na úroveň digitálnych zručností dospelých s nízkymi zručnosťami:

a) portfólio vzdelávacích služieb partnerov sa rozšíri;

b) ženy s nízkymi digitálnymi zručnosťami budú mať k dispozícii relevantné, praktické vzdelávacie materiály, ktoré sa ľahko vyhľadajú a použijú;

c) poskytovatelia vzdelávacích služieb (mimo projektového partnerstva) získajú tiež prístup k relevantným, praktickým a multilinguálnym vzdelávacím zdrojom, ktoré môžu využívať a prispôsobiť svojim potrebám.

Projektoví partneri sa zaviazali udržiavať a rozvíjať AXESS OER platformu najmenej počas 2 rokov po skončení kofinancovania z programu Erasmus+. Partneri rozšíria používanie platformy medzi ďalších kľúčových hráčov, poskytovateľov vzdelávania dospelých, digitálnych odborníkov, aby bola udržateľná aj po ukončení projektu. Zahrnutie žien s nízkymi digitálnymi zručnosťami (prevažne ženských NGO) do realizácie projektu taktiež posilňuje udržateľnosť projektu AXESS.Galéria:

--
 

 

Partner UMC

AxxesGeneralliErasmus  Granty EHP a NórskaÚrad vládyBratislavský samosprávny krajMPSVR

Partner projektu MPM

Kik_partnerZlatíčkoFax CopyGlenmark

Mediálny partner MPM

Fit štýlRTVSEurópske novinyS detmi.comLASER MEDIA

Partner MPM v BA

MiracleActive KIDSPolus City CenterOrganic BabyWuestenrotMagistrát Hl.mesta BratislavyBudamarBratislava_Nove MestoHapeEkopodnikZľavomatBratislava - Nové MestoBKISPolus City Center