Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Čo nám prináša novela Zákona o službách zamestnanosti?

Čo nám prináša novela Zákona o  službách zamestnanosti

Niektoré informácie už prebehli online svetom, ale pripomíname, že od 1.5.2017:

1.        Uchádzač o zamestnanie (nezamestnaný), ktorý je evidovaný na úrade práce bude môcť pracovať   výlučne na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, t. j. dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce. Nie je možné napríklad zamestnávanie formou kratšieho pracovného pomeru.

2.        Práca na dohodu môže trvať   maximálne 40 dní v kalendárnom roku, pričom sa do tohto obdobia započítavajú všetky dohody od 1. mája 2017.

3.        Nezamestnaní, evidovaní na úrade práce, si budú môcť zarobiť mesačne až 100% životného minima (198,09 €).

4.        Odpracovať budú môcť maximálne 40 kalendárnych dní za rok (spočítavajú sa všetky dohody v priebehu daného kalendárneho roka). Ráta sa počet pracovných dní, na ktoré je dohoda uzatvorená - započítava sa skutočný počet dní trvania dohody a nie len odpracované dni.

5.        Počas vykonávania menších obecných služieb pre obec uchádzač o zamestnanie nesmie vykonávať menšie služby pre samosprávny kraj, dobrovoľnícku službu podľa § 52a a byť v pracovnoprávnom vzťahu podľa § 6 ods. 2 písm. a). Počas vykonávania menších služieb pre samosprávny kraj uchádzač o zamestnanie nesmie vykonávať menšie obecné služby pre obec, dobrovoľnícku službu podľa § 52a a byť v pracovnoprávnom vzťahu podľa § 6 ods. 2 písm. a).

6.        Počas vykonávania dobrovoľníckej služby uchádzač o zamestnanie nesmie vykonávať aktivačnú činnosť podľa § 52a byť v pracovnoprávnom vzťahu podľa § 6 ods. 2 písm. a).“

7.        Štatutárny zástupca nemôže byť evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, pretože:

Stanovisko Ústredia práce a rodiny SR:

Občianske združenie  je  upravené zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov , ktoré je právnickou osobou, to znamená, že môže konať vo vlastnom mene, uzatvárať zmluvy, disponovať majetkom prijímať dary, nesie zodpovednosť za svoje konania.

Činnosť združenia je zameraná na uplatňovanie záujmov jeho členov. Vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR.

Na základe tejto skutočnosti sa odvíja  aj postavenie štatutárov jednotlivých združení, ktorých činnosť sa považuje za činnosť vykonávanú podľa osobitného predpisu a činnosť štatutárov na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu.

Do účinnosti zákona, ktorým bol novelizovaný zákon č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len "zákon o službách zamestnanosti"/ t. j. do 30.04.2017  daný zákon v ustanovení § 6 ods. 2 písm. a)  upravoval, že uchádzač o zamestnanie môže vykonávať zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu / odkaz napr. Obchodný zákonník a Občiansky zákonník, t. j.  aj  iný osobitný predpis/ ak mzda  alebo odmena za vykonávanie týchto činnosti nepresiahne 75% zo sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu podľa osobitného predpisu platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny.

Za účinnosti takéhoto znenia vyššie citovaného ustanovenia , ktoré umožňovalo vykonávať uchádzačovi zamestnanie zárobkovú činnosť aj na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu pri dodržaní podmienky, týkajúcej sa  výšky mzdy /odmeny  148,57 €)  bolo  možné subsumovať aj právny vzťah  - postavenie štatutárov,  čo v súčasnosti nie je možné.

Z  vyššie citovaného ustanovenia  bola vypustená možnosť vykonávať zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu preto s účinnosťou zákona, ktorým bol novelizovaný zákon o službách zamestnanosti od 01.05.2017 okrem iného aj občan,  ktorý vykonáva činnosť na základe právneho vzťahu  podľa osobitného predpisu,  štatutár  má zákonnú prekážku pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, čo upravuje  ustanovenie § 6 ods. 1 písm. b) zákona o službách zamestnanosti, z ktorého znenia vyplýva, že uchádzač o zamestnanie na účely zákona o službách zamestnanosti je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu a ktorý okrem iného nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

 

K postaveniu štatutára na základe vyššie uvedených skutočností uvádzame, že činnosť vykonáva na právnom základe, na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, ktorý za súčasného znenia zákona o službách zamestnanosti nie je predmetom posudzovania, nakoľko takýto občan nespĺňa podmienku uchádzača o zamestnanie , čo bráni jeho zaradeniu do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

 

 

 

 

 

 

Partner UMC

Granty EHP a NórskaBratislavský samosprávny krajMPSVRErasmus  Úrad vlády

Partner projektu MPM

Fax CopyGlenmarkKik_partnerZlatíčkoFiro tour

Mediálny partner MPM

LASER MEDIAFit štýlRTVSMama a jaS detmi.comEurópske noviny

Partner MPM v BA

BubchenEkopodnikBratislava_Nove MestoMiracleOrganic BabyActive KIDSBKISZľavomatBudamarPolus City Center